Publikácie

[ späť ]
Publikácie  Filmové recenzie  Putovanie vtákov

Putovanie vtákov

Putovanie vtákov 1
Putovanie vtákov 2
Putovanie vtákov 3

V týchto dňoch na plátna slovenských kín zamieril pozoruhodný umelecký dokument „La peuple migrateur“ (Tiahnúce národy) francúzskeho tvorcu Jacquesa Perrina, ktorého spoločnos Galatee Films pred iestimi rokmi produkovala kritikou ocenený i divácky úspe ný Mikrokozmos (Microcosmos: le peuple de l´herbe). Podobne ako v prípade „Atlantis“ Luca Bessona, či Regggiovho snímku „Anima mundi“ si tak mô eme vychutna intenzívny audiovizuálny zá itok pri stretnutí so svetom síce odjak iva existujúcom vedľa toho ná ho, ktorý sme v ak doteraz nevedeli patrične doceni , či u pri jednoduchom zaklonení hlavy k oblohe alebo prostredníctvom magickej zreničky filmovej kamery.

V úvode filmu vidíme kŕdeľ greylagských husí odlietajúcich za hlučného trepotania krídel z rybníka zapadnutej francúzskej dedinky na tritisíc kilometrov dlhú trasu do kandinávie. U prológ k jednej z týchto najdlh ích ciest pôsobí dramaticky, keď uvidíme gunára zmietajúceho sa v sieti nastra enej pri brehu, pokým ho prizerajúci sa chlapec neoslobodí. Osamelý letec doháňa svoj kŕdeľ na prvej zastávke a vďaka zvy ku siete na nohe si ho mô eme medzi ostatnými operencami pov imnú e te dvakrát. Jemné pradivo identifikácie vedie v priebehu deja k jemnej modelácii naratívnych momentov a to v natoľko nenásilnej podobe, e mnohí recenzenti v úsilí objavi „nápadité dramaturgické poňatie“ nedocenili jej prirodzenú estetiku (bociany loviace aby, ena kŕmiaca hladné eriavy, kombajny smerujúce ku hniezdam medzi obilnými steblami a pod.)

To, čo na tomto opuse najviac fascinuje, je nepochybne mo nos zúčastni sa na lete kŕdľa tesne nad hladinou rieky, v skalných ú ľabinách, v snehovej víchrici, panoramatické zábery mapujúce vtáčiu cestu ponad oceánske i pú tne pláne či úchvatné scenérie tyroch kontinentov, kde sa tento film natáčal. Jeho najmocnej ou devízou sú predov etkým letecké scény a bezprostredná blízkos , z akej kamera operencov snímala. Ka dý druh, ktorý sa napokon na plátne objavil, pritom vy adoval pecifický spôsob nakrúcania: v močiaroch sa točilo z pontónových plo ín, kruhový let bocianov zachytili z riaditeľných balónov, na plaché vtáky striehli objektívy kamier dobre maskovaných automatov. Je zrejmé, e iba tvorca formátu Jacquesa Perrina, rara avis in terris, mohol uskutočni niečo podobné . v Hollywoode by sme sotva na li producenta, ktorý by financoval mnohotý denný pobyt tábu v Antarktíde, len aby priviezol ani nie minútový záber z milostných rituálov albatrosov. Na celkovej podobe sa podpísala tvorročná práca ôsmych filmových tábov a tyroch desiatok pilotov, ktorí lietali v ultraľahkých lietadlách na dvoch stovkách lokalít počínajúc francúzskym vnútrozemím a Antarktídou končiac.

„Boli sme prví ľudia, ktorí dokázali putova s iným ivočí nym druhom. Sta sa vtákom, by súčas ou kŕdľa. Tie pocity sú opojné“, vyznal sa samotný Jacques Perrin a jeho slová odhaľujú mágiu, akou na nás jeho dielo prostredníctvom dávnej symboliky pôsobí. A nie je toho málo: vtáci symbolizovali nadprirodzeno a duchovno. Ich slobodné lietanie medzi nebom a zemou mô e predstavova du u, predpoveda zjavenia a zázraky, schopnos komunikova s Bohom či vstupova do vy ích stavov vedomia. Symbolizmus je v ak dvojaký: bociany mô u priná a novorodené deti, ale kŕdeľ havranov mô e zvestova smr . Staré národy vtákov často stoto ňovali s bo stvami slnka, búrky a vetra – plieskanie krídel ohlasuje búrku, vtáčí krik blesky. Na rozdiel od mytológie nám Perrinov film pripomína, e mystérium vtáčieho sveta netkvie v na ich symboloch, ale v in tinkte, ktorý núti operencov migrova tisíce kilometrov a necha sa vies slnkom či mesiacom v subtílnych siločiarach magnetického poľa. Tento fenomén sme vďaka filmovej kamere mohli sledova zblízka a odhali metafyziku chvíle, kedy celý kŕdeľ letí ako jedna bytos : pohyb jedného sa stáva pohybom v etkých a v tom je aj význam nám ľuďom zatiaľ unikajúci. Lietanie je pre vtákov prirodzené, my ich iba imitujeme. Vtáci sa riadia tajomnými silami, ktoré my sotva cítime. Filmy ako „Putovanie vtákov“ a ľudia ako Jacques Perrin v ak ukazujú, e aj my musíme hľada tajomstvo ciest na nebi a oslobodi sa z klietky vlastného myslenia v pokuse zodpoveda otázku polo enú kedysi Williamom Blakeom: „Ako mô e vták, ktorý je zrodený pre rados , sedie v klietke a spieva ?“

Hodnotenie: 100%

Putovanie vtákov (Le peuple migrateur, Francúzsko 2001, 92 min.) Ré ia: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud, Michel Debats; Scenár: Stéphane Durand, Jacques Perrin; kamera: Michel Benjamin, Sylvie Carcedo-Dreujou, Laurent Carbonnier, Luc Drion, Laurent Fleutot, Philippe Garguil, Dominique Gentil, Bernard Lutic, Thierry Machado, Stéphane Martin, Fabrice Moindrot; Hudba: Bruno Coulais.

aktualizácia: 17.01.2017 | počet zobrazení: 1963

počet prístupov od 10.02.2007: 709687
počet prístupov dnes: 207